Chaitre mase Jagat Brahmaa sasarja prathame ahani  Shukla pakshe samagram tu tatha Suryodaye sati  pravarthayamasa tatha kaalasya Ganana mapi graham  Brahma Purana  On the Chaitra month Pratipada Tithi, Ravi Vaar (Sunday) at sunrise when every Graha was in Ashwani Nakshatra of Mesha Rashi at that time Brahma completed the creation of Srishti. Continue Reading